Сервисирање на репетитор – R0 – Z35VSK – Скопје

Денес, на 26.11.2020 беше извшено сервисирање и преконфигурирање на локалниот репетитор R0 – Z35VSK – Скопје.

Поставен е ноv C-flex кабел и  заменети  конекторите од антенскиот систем.

Новина е и тоа што после преконфигурацијата на репетиторот, поставени се CTCSS/PL тонови од 123.00 Hz на RX и на TX.

Исто така поставена е и гласовна идентификација на репетиторот.

Репетиторот беше надвор од функција во периодот 12:00 – 14:00 часот.

Leave a Reply