Радио Аматерски RST кодови

Разбирливоста (модулацијата), силата на сигналот и извештаите за тонот (овие три елементи ја осначуваат кратенката - RST) се важен дел од радиоаматерскатаа комуникација. Овие извештаи кои радио аматерите ги разменуваат…

Continue Reading Радио Аматерски RST кодови