Член на Радиоаматерската Асоцијација на Северна Македонија може да бидат сите радиоаматерски клубови регистрирани согласно Закон, радио аматери индивидуи и граѓани кои го прифаќаат Статутот на Радиоаматерската Асоцијација. Член се станува со пополнување на пристапница и плаќање на членарина.

Пристапница


download button

Превземи

Образец за евиденција на членови


download button

Превземи

Образец за евиденција на клубови


download button

Превземи

Образец за евиденција на клубови


download button

Превземи