Радио Аматерски RST кодови

Разбирливоста (модулацијата), силата на сигналот и извештаите за тонот (овие три елементи ја осначуваат кратенката – RST) се важен дел од радиоаматерскатаа комуникација. Овие извештаи кои радио аматерите ги разменуваат при секоја комуникација (QSO) се во форма на  двоцифрени или трицифрени броеви/кодови  што означуваат колку е силен, јак и чист вашиот комуникациски сигнал. Бројката за извештајот за тонот е потребна само за контакт со CW (Морзев код). Добар извештај како 59 значи дека другите можат совршено да ве слушаат. Лош извештај како 31 може да значи дека е време да се откажеме, да ја провериме својата опрема (посебно антенскиот систем), но можеби и поради лоши РФ пропагации да пробаме друг ден кога условите ќе бидат подобри. Извештаите за RST се запишуваат за секој остварен  контакт (QSO) во дневникот на операторот.

Подолу е табела која ќе ви послужи како референца за  вашиот RST извештај при остварување на контакт (QSO)