Управен одбор:

Димитар Попоски – Z32EA, Претседател
Диме Јаковлев – Z35Z, менаџер за VHF, UHF и SHF
Ѓорѓија Тасевски – Z34TAS, менаџер за РМЗО
Моме Димовски – Z32ZM, менаџер за HF
Борис Гонев – Z32X, WEB администратор
Дејан Вукановиќ – Z31CW, менаџер за репетитори
Томе Димишковски – Z32RA, менаџер за АРГ

Диме Ангеловски –Z31DA, Секретар на РАСМ

Надзорен одбор:

Владимир Близнаковски – Z36V, член
Игор Пота Z34POT, член
Славчо Милоски – Z34TKS, член

Дисциплинска комисија:

Јордан Тасевски – Z34JОТ, Претседател
Владимир Поповски – Z34BET, член
Панче Крстев – Z34PMG, член