Управен одбор:

Димитар Попоски – Z32EA, Претседател
Митко Кикереков – Z31MA, менаџер за УКБ
Ѓорѓија Тасевски – Z34TAS, менаџер за РМЗО
Моме Димовски – Z32ZM, менаџер за HF
Ненад Шиповиќ – Z32SN, WEB администратор
Дејан Вукановиќ – Z31CW, менаџер за репетитори
Томе Димишковски – Z32RA, менаџер за АРГ

Диме Ангеловски –Z31DA, Секретар на РАСМ

Надзорен одбор:

Дарко Блажевски – Z34DDB, Претседател на НО
Душко Богоевски Z32BD, член
Славчо Милоски – Z34TKS, член

Дисциплинска комисија:

Јордан Тасевски – Z34JОТ, Претседател
Антонио Ристевски – Z31RA, член
Панче Крстев – Z34PMG, член