РМЗО – ставена во употреба при вежбата “Хуманитарен одговор 2023” 18.10.2023

Во среда (18.10.2023) со почеток од 11 часот во Скопје во градски парк, се одржа меѓународна вежба Хуманитарен одговор 2023.
Во вежбата беа вклучени повеќе институции од македонија и странство. Дел од нашите институции користеа радио аматерски врски повикувајќи се на РМЗО.
Во прилог е официјалното соопштение од страна на Црвениот Крст на Македонија:
 
Хуманитарен одговор 2023 Црвениот крст на Република Северна Македонија  на 18 октомври 2023 година, во Скопје организира симулациска вежба во итна ситуација–земјотрес. Целта на вежбата “Хуманитарниот одговор 2023” е да ви ги претставиме капацитетите на Црвениот крст, можностите и подготвеноста во координираниот пристап за одговор при кризни состојби! 
Црвениот крст дејствува во повеќе сегменти благодарение на координацијата помеѓу сите тимови и чинители. 
Дополнително цели на вежбата се запознавање со: 
Националниот тим за прва помош на Црвениот крст на РСМ; 
Системот за испорака на психо-социјална поддршка на ЦКРСМ
Системот за координацијата на невладините организации и граѓанското општество во случај на катастрофи/кризна состојба 
Системот за подобрување на координација и комуникација на сите чинители за кризен менаџмент во државата.
За потребите на вежбата дел од институциите ќе ја користат Радио Аматерската Мрежа за Опасност-РМЗО која е обезбедена од Радио Аматерската Асоцијација на Северна Македонија – РАСМ 
Солидарноста, сплотеноста и волонтерството се наши главни двигатели! Црвениот крст делува со сите, за сите! 

Известување во врска со претстојното годишно собрание

Согласно член 29 од Статутот на Радиоаматерската Асоцијација, Претседателот на РАСМ свикува Собрание кое ќе се одржи во сабота 20.05.2023 година. Собранието ќе се одржи во кругот на црквата Св. Еремија во населба Пинтија со почеток во 10:30 часот.
Собранието ќе работи по предложениот дневен ред:
1. Избор на работно Претседателство
2. Избор на верификациона комисија
3. Избор на кандидациона комисија
4. Избор на записничар
5. Усвојување на деловник за работа на Собранието
6. Извештај за работата на РАСМ за период 2019-2023
7. Претставување на програмата на кандидатите за Претседател
    за период 2023-2027
8. Избор на органи на Собранието
– Извршен одбор
– Надзорен одбор
– Дисциплинска комисија
9. Разно
На Собранието покрај Делегатите, може да присуствуваат и други радиоаматери и подржувачи на радиоаматеризмот, како и претставници од институциите со кои Асоцијацијата има соработка и потпишано Меморандуми.
Ги молиме делегатите и заинтересираните своето присуство да го пријават кај Секретарот на Асоцијацијата Z31DA (071261397) најдоцна до 17.05.2023 год.
Напомена: Членовите кои немаат подмирано членарина  се добредојдени на собирот, но нема да имаат право на учество на Собранието!!!
Воедно ги известувам членовите на ИО, дека истиот ден со почеток во 10:00 ќе се одржи состанок на членовите на ИО при РАСМ.
Во прилог на ова известување можете да го видите деловникот за работа.
Претседател на РАСМ
Димитар Попоски

Повик за доставување на кандидатури за Претседател на Радиоаматерската Асоцијација за период 2023-2027 година

Соглано член 21 од Статутот на Радиоаматерската Асоцијација, во текот на месец Мај 2023 година, планирано е да се свика изборна седница на Собранието на РАСМ.

Сите заинтересирани активни членови на Асоцијацијата, имаат можност да поднесат кандидатура за Престседател и најдоцна до 05.05.2023 година да ја испратат по е-маил на: info@rasm.org.mk и sekretar@rasm.org.mk

Кандидатурата задолжително треба да содржи:

  • Општа биографија за кандидатот
  • План и програма за работа на Асоцијацијата за период 2023-2027 година
  • Предлог на членови за ИО на РАСМ кои ќе ги предложи доколку биде избран за Претседател.

Кандидатите ќе имаат можност своите кандидатури јавно да ги претстават на изборното Собрание кое ќе се одржи во текот на месец Мај 2023. За точниот датум и место за одржување на Собранието ќе следи дополнителна информација.

Делегати на Собранието согласно член 19 од Статутот на Асоцијацијата се сите членови поединци и радиоаматерски клубови со нивните членови, кои ги имаат исполнето обврските предвидени за зачленување во Асоцијацијата и ја имаат редовно плаќано членарината во последните 4 години или од денот на нивното зачленување заклучно со 2023 година.

Извршена надоградба на антенскиот систем на репетиторот Z35VSG R7 – Солунска глава

На репетиторот кој е поставен на врвон Солунска Глава – Z35VSG R7, извршена е замена на дел од антенскиот систем и тоа:

  • Поставена е нова Антена
  • Заменет е постоечкиот антенски кабел со нов

 

По извршените тестови од неколку локации во Македонија, добиените резултати покажуваат значително подобрување во квалитетот на комуникацијата преку овој репетитор.

Годишно собрание на РАСМ за 2022 година

Согласно член 29 од Статутот на Радиоаматерската Асоцијација, Претседателот на РАСМ свикува Собрание кое ќе се одржи во сабота 21.05.2022 година. Собранието ќе се одржи во кругот на црквата Св. Еремија во населба Пинтија со почеток во 11:30 часот.
Собранието ќе работи по предложениот дневен ред:
1. Запознавање на делегатите-членовите со досегашните реализирани активности на РАСМ.
2. Извештај за финансиската состојба и завршна сметка за 2021 година.
3. Усвојување на планот за работа на РАСМ за период 2022/23 год.
4. Усвојување на одлуки во надлежност на Собранието согласно член 24 од Статутот на РАСМ.
5. Разно
На Собранието покрај Делегатите, може да присуствуваат и други радиоаматери и подржувачи на радиоаматеризмот, како и претставници од институциите со кои Асоцијацијата има соработка и потпишано Меморандуми.
По завршување на Собранието, од страна на РАСМ е организиран ручек, дружење на радиоаматерите, размена на искуства, како и предавање на членските карти за колегите кои ги немаат подигнато.
Ги молиме заинтересираните своето присуство да го пријават кај Секретарот на Асоцијацијата Z31DA (071261397) најдоцна до 17.05.2022 год.
Напомена: Членовите кои немаат подмирано членарина за 2022 година се добредојдени на собирот, но нема да имаат право на учество на Собранието!!!
Воедно ги известувам членовите на ИО, дека истиот ден со почеток во 10:30 ќе се одржи состанок на членовите на ИО при РАСМ.

Намалена членарина за 2022 година

Извршниот одбор на РАСМ на состанокот одржан на 13.01.2022 година, донесе Одлука за намалување на членарината за 2022 година.
Поради економската, енегретската и здравствената состојба во државата, ИО на РАСМ донесе одлука за намалување на членарината за 2022 година од 800 денари на 500 денари.
Членовите кои веќе имаат уплатено членарина за 2022 година ќе бидат во претплата за наредната година или пак на нивно барање може да им се изврши поврат на вишок уплатените средства.
Пропагација

Заштитени права РАСМ 2021